Digitalt fjernunder­vis­­ni­ngssystem for lærere og forelesere

Digital remote teaching system for teachers and lecturers.

AbleStudio™ gir undervisere muligheten til å overføre «hele klasserommet» til hjemmeværende elever på en enkel, universelt tilpasset og sikker måte, samtidig som læreren underviser elever i klasserommet.

AbleStudio™ enables teachers to transmit the entire classroom experience to students at home in a simple, universally adaptable, and secure manner, all while the teacher instructs students in the physical classroom

AbleStudio camera

AbleStudio™

AbleStudio™ gir Microsoft Teams og Zoom utvidede muligheter, som blant annet optisk zoom, digital kamerastyring og lagring av kameraposisjoner.

AbleStudio™ provides Microsoft Teams and Zoom with enhanced capabilities, including optical zoom, digital camera control, and storage of camera positions.

Med minimale behov for installasjon av maskinvare, og valgfrihet for faste eller frittstående kameraer, kan AbleStudio™ enkelt tilpasses det enkelte undervisningsstedets behov.

With minimal hardware installation requirements and the flexibility to choose between fixed or standalone cameras, AbleStudio™ can be easily customized to meet the specific needs of each educational setting.

Systemet har også muligheter for å kunne styres hjemme fra.

AbleStudio™ has remote control features.

Vi forenkler og legger til rette for hjemmebaserte og klasseroms baserte elevers rett til opplæring!

We simplify and facilitate home-based and classroom-based students' right to education!

EyeCast logo
AbleStudio Access AbleStudio Acess

AbleStudio™ Access er et digitalt universelt tilpasset fjernundervisnings system for lærere og forelesere. AbleStudio™ Access er et verktøy som gir undervisere muligheten til å overføre «Hele klasserommet» og alt som vises på smart-board elektronisk til hjemmeværende elever på en enkel og sikker måte, samtidig som læreren underviser tilstedeværende elever i klasserommet. (universelt tilpasset hybrid løsning).

AbleStudio™ Access is a digital universally adapted remote learning system for teachers and lecturers. AbleStudio™ Access is a tool that enables educators to transmit "the entire classroom" and everything displayed on the smartboard electronically to students studying from home in a simple and secure manner, while simultaneously teaching present students in the classroom. (Universally adapted hybrid solution).

Elever med synsvansker vil kunne tilpasse bildestrømmen vedrørende farger, kontraster, zoom nivå, opplesnings muligheter mm.

Students with visual impairments will be able to customize the image stream regarding colors, contrasts, zoom levels, reading aloud options, etc.

Underviseren vil kunne overføre levende bilder fra undervisningen og prosjektor vist materiale direkte på en enkel måte kontrollert gjennom PC, Pad eller et tilpasset kontrollpanel. Undervisningen læreren sender digitalt vil kunne mottas både av elever med synsvansker og normalt seende elever på samme tid. Dette enten de er i klasserommet, eller befinner seg i hjemmeværende situasjon. Hjemmeværende elever vil kunne OCR behandle tekst som vises og lagre denne på egen maskin.

The teacher will be able to transmit live video from the instruction and projector-displayed material directly in a simple manner controlled through PC, Pad, or a customized control panel. The digital instruction sent by the teacher can be received simultaneously by both visually impaired students and normally sighted students, whether they are in the classroom or in a remote learning situation at home. Remote students will be able to OCR-process text displayed and save it on their own device.

Illustrasjon av AbleStudio i bruk for skole og hjemmesituasjon Illustration of AbleStudio in use for school and home situations Illustrasjon av AbleStudio i bruk for skole og hjemmesituasjon Illustration of AbleStudio in use for school and home situations

I tilfeller der underviseren henvender seg til en enkelt elev i hjemmeværende situasjon vil læreren gjennom vår programvare kunne åpne for delvis eller full kontroll i programvaren slik at hjemmeværende elev også kan styre vinkler og deler av eller alle manipulerings muligheter på utstyret som allerede er montert i klasserommet.

In cases where the teacher addresses a single student in a remote learning situation, through our software, the teacher will be able to grant partial or full control within the software so that the remote student can also control angles and parts or all manipulation options on the equipment already installed in the classroom.

Dersom læreren henvender seg til flere hjemmeværende elever samtidig kan det være nødvendig for læreren å være administrator i forhold til hva som vises for hjemmeværende elever.

If the teacher addresses multiple remote students simultaneously, it may be necessary for the teacher to act as an administrator regarding what is displayed to the remote students.

AbleStudio™ Access er utviklet med personvern som grunnprinsipp. Vi samler inn så lite data som mulig, og har gjort en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte dataene vi behandler.

AbleStudio™ Access is developed with privacy as a fundamental principle. We collect as little data as possible and have implemented numerous security measures to protect the data we process.

Utstyret leveres med mange forskjellige kamera løsninger med forskjellige grad av zoom og mobilitet.

The equipment is delivered with various camera solutions featuring different degrees of zoom and mobility.

Det er også en rekke forskjellige monterings løsninger for de forskjellige tak variantene man møter.

There are also a variety of mounting solutions available for the different types of ceilings encountered.

EyeCast logo

Monterings løsninger

Mounting solutions

Takfestene og kamera armene passer til AbleStudio™ og kan benyttes der hvor festemulighetene er mer krevende.

The ceiling mounts and camera arms are compatible with AbleStudio™ and can be used in situations where the mounting options are more challenging.

Mounting solution

AbleStudio™ Access er utviklet med personvern som grunn prinsipp.

AbleStudio™ Access is developed with privacy as a fundamental principle.

Vi samler inn så lite data som mulig, og har gjort en rekke sikkerhets tiltak.

We collect as little data as possible and have implemented a number of security measures.

EyeCast logo

Vi har utviklet maskinvare og programvare slik at begge deler sameksisterer og komplimenterer på en god måte gjennom etablerte plattformer innen videokonferanse systemer som allerede er i bruk i skolesektoren. Vi ser at mange av disse aktørene leverer høy kvalitet når det kommer til server kapasitet og sikkerhet da felles for de fleste er at deleier/eier disse tjenestene fra de største serverparkene i verden. Teams synes å være mye brukt i grunnskole og videregående, mens Zoom synes å være mye brukt i høyere utdanning. Systemet benytter på denne måten server kapasiteten. og sikkerhetsnivået til disse etablerte systemene. De undervisningsstedene som har tatt disse plattformene i bruk har følgelig tillit til både sikkerhetsnivå og personvern.

We have developed hardware and software so that both complement each other well through established platforms within video conferencing systems already in use in the education sector. We see that many of these actors deliver high quality when it comes to server capacity and security, as most of them own or have shares in these services from the largest server parks in the world. Teams seems to be widely used in primary and secondary education, while Zoom seems to be widely used in higher education. The system utilizes the server capacity and security level of these established systems. Therefore, educational institutions that have adopted these platforms have confidence in both the security level and privacy.

Her er noen av de innebygde personvernfunksjonene iprogramvaren. Hvis du vil vite mer om personvern og sikkerhet med AbleStudio™ Access, se mer informasjon på vår nettside eyecast.no/personvern.

Here are some of the built-in privacy features in the software. If you want to learn more about privacy and security with AbleStudio™ Access, please refer to our privacy page for more information eyecast.no/privacy.

INNEBYGD
PERSONVERN

BUILT-IN
PRIVACY

For å ivareta personvernet til brukere og andre, og for å sikre at videostrømmen er så sikker som mulig, har vi iverksatt en rekke sikkerhetstiltak. Noen eksempler pådette:

To safeguard the privacy of users and others, and to ensure that the video stream is as secure as possible, we have implemented a number of security measures. Some examples of these include:

 • Systemet kan skrus av og på gjennom programvaren på PC eller nettbrett.
 • The system can be turned on and off through the software on a PC or tablet.
 • Ende-til-ende kryptering av videostrøm.
 • End-to-end encryption of the video stream.
 • Mulighet for å lagre opptil 9 faste posisjoner/kameravinkler og zoom nivå.
 • Ability to store up to 9 preset positions/camera angles and zoom levels.
 • Mulighet for å låse kameraet til 9 faste posisjoner (pedagogiske mål)
 • Ability to lock the camera to 9 fixed positions (pedagogical objectives)
 • Muligheter for ledningsbunnet kommunikasjon og kontroll gjennom strømnettet.
 • Possibilities for wired communication and control through the power network.
 • Systemet kan begrenses til kun en pålogget bruker av gangen.
 • The system can be limited to only one logged-in user at a time.
 • Underviser kan åpne og begrense muligheter som gis hjemmeværende bruker.
 • Teacher can open and restrict the capabilities granted to remote users.
 • Passord beskyttet pålogging til AbleStudio™ programvare.
 • Password-protected login for AbleStudio™ software.
 • Passord beskyttet pålogging til trådløst nettverk.
 • Password-protected login for the wireless network.
 • Mulighet for opptak av videostrøm er deaktivert som standard (kan aktiveres).
 • The ability to record the video stream is disabled by default (can be activated).
 • «Ta bilde» funksjonen er aktiv som standard, men kan deaktiveres fra underviser.
 • «The "Take a picture" function is active by default but can be deactivated by the teacher.